Schriftelijke raadsvragen

Schriftelijke vragen

Wettelijke grondslag schriftelijke raadvragen: Gemeentewet artikel 155
lid 1. een lid van de raad kan het college of de burgemeester mondeling of schriftelijk vragen stellen.

Bestuurlijke grondslag schriftelijke raadvragen: Reglement van orde artikel 34, 34a en 34b

Reglement van orde:

Artikel 34. Schriftelijke vragen
1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd en kunnen waar nodig worden voorzien van een toelichting. Bij de vragen wordt aangegeven, of schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd. Vragen die niet voldoen aan het hiervoor gestelde worden per omgaande aan de indiener teruggestuurd.
2. De vragen worden bij de griffier ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en het college of de burgemeester worden gebracht.
3. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende raadsvergadering. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt het verantwoordelijke lid van het college of de burgemeester de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.
4. De antwoorden van het college of de burgemeester worden door tussenkomst van de griffier aan de leden van de raad toegezonden.
5. De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering en bij mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering, na de behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen over het door de burgemeester of door het college gegeven antwoord, tenzij de raad anders beslist.

Artikel 34a. Vragen over een actueel politiek onderwerp
1. De schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd en waar nodig van een toelichting voorzien.
2. De vragen worden uiterlijk 24 uur vóór een te houden raadsvergadering bij de griffier ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen per direct ter kennis van de overige leden van de raad en het college of de burgemeester worden gebracht.
3. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de raadsvergadering, tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden.
4. Over de beantwoording kan wel beraadslaging plaatsvinden maar geen besluitvorming.

Artikel 34b. Schriftelijke technische vragen
1. Schriftelijke technische (inhoudelijke) vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien.
2. De vragen worden bij de griffier ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en het college of de burgemeester worden gebracht.
3. Schriftelijke beantwoording vindt plaats uiterlijk binnen twee werkdagen na indiening van de schriftelijke technische vragen, tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis syelt dat dit onmogelijk is, waarbij tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden.
4. De antwoorden van het college of de burgemeester worden door de griffier aan de leden van de raad toegezonden.


Aangeven wat van toepassing isVerplichtUw aanvraag annuleren

Weet u zeker dat u wilt stoppen?

nee  

Voortgang binnen de vragen

U bent op 0% van het formulier

  Voortgang: 0%  
Voortgang
 

* Vragen met een ster zijn verplicht

Te doorlopen stappen

  • Invullen
  • Controleren
  • Afronden